Trưởng Bệnh xá

Nguyễn Viết Nam

BsCKI

Bác sĩ

Đặng Bá Vinh

Phó Trưởng Bệnh xá

Điều dưỡng trung học

Nguyễn Thị Hường

Điều dưỡng trưởng