Bác sĩ

Nguyễn Viết Nam

Trưởng Bệnh xá

Bác sĩ

Đặng Bá Vinh

Phó Trưởng Bệnh xá

Điều dưỡng trung học

Nguyễn Thị Hường

Điều dưỡng trưởng